VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FANSHOP.HKPOPRAD.SK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FANSHOP.HKPOPRAD.SK

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dodaní tovaru uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu (e-shopu) s textilným tovarom, darčekovými, upomienkovými a podobnými predmetmi hokejového klubu HK Poprad a Aquacity Pikes prevádzkovaného prostredníctvom webovej stránky fanshop.hkpoprad.sk (ďalej len „elektronický obchod“).
  2. Prevádzkovateľom elektronického obchodu a predávajúcim je: Hokejový klub Poprad, a.s., sídlo: Športová 1397/1, 058 01 Poprad, IČO: 51 407 361, DIČ: 2120716719, IČ DPH: SK2120716719, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10533/P (ďalej len „predávajúci“).
   Kontaktné údaje predávajúceho:
   e-mail: fanshop@hkpoprad.sk
   Číslo bankového účtu predávajúceho (IBAN): SK15 0900 0000 0051 4081 2329
  3. Adresa sídla a kontaktné údaje predávajúceho uvedené v predchádzajúcom bode sú kontaktnými údajmi predávajúceho na účely písomného uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamácie), doručenia odstúpenia do zmluvy a podávania žiadostí o nápravu alebo iných podnetov, ako aj inej komunikácie s predávajúcim (okrem osobného odberu tovaru a osobného doručovania reklamácií alebo odstúpenia od zmluvy).
  4. Prevádzková doba v kamennej predajni (FAN SHOP) predávajúceho na zimnom štadióne, Štefánikova 46, 058 01 Poprad, kde je možný osobný odber tovaru a osobné doručenie reklamácií alebo odstúpenia od zmluvy:
   Pondelok až štvrtok: 10:00-18:00
   Piatok: 10:00-16:00
   Sobota, nedeľa, štátne sviatky: zatvorenéFAN SHOP je otvorený počas domácich zápasov 30 minút pred začiatkom a do 30 minút po skončení, aj vrátane víkendov.
  5. Činnosť predávajúceho podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie – Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, pr@soi.sk.
  6. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý si tovar objednáva prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kupujúci“). Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar a nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci – spotrebiteľ“). Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim – spotrebiteľom výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. Podnikateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci – podnikateľ“). Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim – podnikateľom, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a osobitnými dojednaniami individuálnej kúpnej zmluvy, má prednosť text kúpnej zmluvy.
  7. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí aj reklamačný poriadok, a zároveň súhlasí, že ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky zmluvy o dodaní tovaru, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy.
  8. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, uzatvorenej na základe elektronickej objednávky kupujúceho uskutočnenej prostredníctvom elektronického zariadenia.
  9. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovanou na internetovej stránke elektronického obchodu vrátane ceny po dobu, kým je táto ponuka v elektronickom obchode zverejnená za podmienky, že tovar je v elektronickom obchode zobrazený ako dostupný, resp. zobrazený počet kusov na sklade je minimálne jedna. Predávajúci nie je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovanou na internetovej stránke elektronického obchodu v prípade tovaru, ktorý je označený ako nedostupný, počet kusov na sklade je nula alebo je uvedená iná obdobná informácia z ktorej vyplýva, že tovar aktuálne nie je dostupný.

   

 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
  1. Kupujúci si záväzne objednáva tovar vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného elektronického formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „objednávka“).
  2. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim vo forme e-mailovej správy potvrdzujúcej prijatie objednávky kupujúceho (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
  3. K platnému uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde v prípade, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, uvedeniu nepravdivých údajov kupujúceho, zneužitiu platobnej karty a alebo iného platobného prostriedku. Predávajúci v takom prípade informuje kupujúceho o neuzavretí kúpnej zmluvy.

   

 3. Dodacie podmienky
  1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
  2. Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, dodá predávajúci kupujúcemu ním objednaný tovar, a to spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke. V prípade kupujúcich – spotrebiteľov predávajúci dodá tovar bez zbytočného dokladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak sa s kupujúcim – spotrebiteľom výslovne nedohodne inak; v prípade dohodnutia dlhšej lehoty dodania bude táto uvedená v objednávke kupujúceho – spotrebiteľa a potvrdení objednávky predávajúcim.
  3. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, potvrdiť v dodacom liste alebo inom doklade prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
  4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke.
  5. Tovar zakúpený v elektronickom obchode môže byť kupujúcemu dodaný niektorým z nasledujúcich spôsobov:
   1. osobným prevzatím v prevádzke predávajúceho uvedenej v bode 1.4. týchto všeobecných obchodných podmienok; alebo
   2. za podmienky platby vopred, prostredníctvom spoločnosti Packeta Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, DIČ: 2120099014) – túto formu dodania je však možné využiť len pri doručovaní tovaru v rámci Slovenskej republiky.
  6. V prípade, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, nemôže predávajúci kupujúcemu objedaný tovar dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

   

 4. Kúpna cena
  1. Cena tovaru je vždy uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Cena zverejnená pri jednotlivých produktoch neobsahuje cenu za dodanie a dopravu tovaru. Kupujúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu tovaru; tým nie je dotknutá cena za tovar podľa už potvrdených objednávok.
  2. Kupujúci je povinný po potvrdení objednávky predávajúcim zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke, vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“).
  3. Kúpnu cenu za tovar môže kupujúci uhradiť:
   1. v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru v prevádzke predávajúceho uvedenej v bode 1.4. týchto všeobecných obchodných podmienok;
   2. bezhotovostne platobnou kartou cez internet (v takom prípade dochádza k zúčtovaniu podľa podmienok príslušnej banky a/alebo vydavateľa príslušnej platobnej karty); alebo
   3. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v bode 1.2. týchto všeobecných obchodných podmienok. Ak si kupujúci zvolí tento spôsob platby a ak nebudú peňažné prostriedky zodpovedajúce cene za tovar objednaný kupujúcim pripísané na účet predávajúceho do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky, predávajúci objednávku kupujúceho stornuje a kúpna zmluva sa doručením oznámenia o stornovaní objednávky automaticky od počiatku ruší. Kupujúci je pri tomto spôsobe platby vždy povinný uviesť variabilný symbol, ktorým je číslo potvrdenej objednávky. Ak neuvedie kupujúci správny variabilný symbol, je predávajúci oprávnený pozastaviť dodanie tovaru a predĺžiť dobu dodania tovaru o dobu potrebnú na riadnu identifikáciu platby.
  4. Faktúra za kúpu tovaru a prípadné ďalšie doklady budú kupujúcemu doručené spolu s tovarom, prípadne zaslané po zaplatení celej kúpnej ceny na e-mailovú adresu kupujúceho.
  5. V prípadoch, ak v elektronickom obchode predávajúceho pri určitom tovare nie je cena uvedená, prípadne je uvedená nulová cena, znamená to, že cena tovaru v danom momente nie je presne známa. V takom prípade sa odoslanie objednávky prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho považuje za prejavenie záujmu o dodanie daného tovaru a cena bude kupujúcemu oznámená dodatočne. Po oznámení ceny tovaru má kupujúci právo objednávku potvrdiť alebo odmietnuť. V takom prípade sa objednávka považuje za záväznú momentom potvrdenia kupujúcim po oznámení ceny.
  6. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
  7. Prípadné akciové ceny, zľavy, zľavové kódy alebo kupóny a pod. (ďalej len „akcie“) platia len za podmienok stanovených pre danú akciu. Pokiaľ nie sú stanovené iné podmienky, platí akcia len do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akčného tovaru, po dobu časovo určenú alebo do oznámenia predávajúceho o ukončení príslušnej akcie. Zľavy v akcii nemožno sčítať alebo inak kombinovať s inými akciami, zľavami alebo výhodami. Predávajúci si vyhradzuje právo bez udania dôvodu upravovať či rušiť akcie. Ak pre konkrétnu akciu, ktorá spočíva v poskytnutí zľavového kódu alebo kupónu nie sú určené iné podmienky, zľavový kód alebo kupón nie je možné uplatňovať opakovane, kombinovať s inými zľavami alebo výhodami, uplatňovať na tovar už inak zľavnený alebo výpredajový tovar. Ak kupujúci nevyužije akciu v čase jej platnosti, nie je oprávnený požadovať od predávajúceho akúkoľvek náhradu.

   

 5. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
  1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
  2. Záruka na tovar dodávaný predávajúcim sa vzťahuje na všetky výrobné vady, okrem tých, ktoré boli spôsobené kupujúcim, najmä nesprávnou prepravou, skladovaním, manipulovaním, nedodržaním pokynov uvedených v návode na použitie, na obale výrobku alebo v iných dokladoch dodaných spolu s výrobkom.
  3. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať množstvo preberaného tovaru, fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka alebo jej obal viditeľne poškodený alebo zničený, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Ostatné vady je povinný písomne reklamovať u predávajúceho bezodkladne po ich zistení.
  4. Kupujúci – spotrebiteľ má nasledovné práva vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru:
   1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci – spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
   2. Kupujúci – spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
   3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu – spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
   4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu – spotrebiteľovi aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci – spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
   5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci – spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  5. Ak tovar nebol riadne dodaný, alebo vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť písomne alebo e-mailom reklamáciu u predávajúceho. Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru, prípadne spôsob, akým sa vada prejavuje.
  6. Deň, kedy bola predávajúcemu doručená reklamácia spĺňajúca všetky náležitosti podľa tohto reklamačného poriadku, sa považuje za deň uplatnenia reklamácie.
  7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu – spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci – spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
  8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  9. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci – spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, za podmienky, že výrobok má skutočne reklamovanú vadu.
  10. Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho – spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu – spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
  11. Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci – spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci – spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu – spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  12. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu – spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  13. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej cez elektronický obchod na subjekt alternatívneho riešenia sporov, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. V prípade, ak kupujúci – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť kupujúceho – spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Kupujúci – spotrebiteľ má právo zvoliť si, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
  14. Kupujúci – spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj elektronicky prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná on-line na adrese:
   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

   

 6. Informácie o spracúvaní osobných údajov
  1. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúceho, ktoré kupujúci poskytol pri zadaní objednávky prostredníctvom elektronického obchodu na účely plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy/objednávky.
  2. Dotknutou osobou, teda osobou, ktorej osobné údaje predávajúci spracúva, je fyzická osoba – kupujúci, s ktorými predávajúci prostredníctvom elektronického obchodu uzatvára zmluvný vzťah.
  3. Osobné údaje sú získavané a spracúvané v rozsahu: meno a priezvisko, titul, adresa, prípadne adresa dodania, e-mail, telefónne číslo.
  4. Účel spracúvania osobných údajov: spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na plnenie uzatváranej kúpnej zmluvy, zabezpečenie prepravy tovaru, na účely vzájomnej komunikácie a na plnenie povinností a uplatňovanie práv z kúpnej zmluvy.
  5. Právny základ spracúvania osobných údajov: podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci a podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
  6. Právny základ spracúvania osobných údajov: podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci a podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
  7. Doba uchovávania osobných údajov: Do doby splnenia kúpnej zmluvy a po jej splnení najdlhšie po dobu plynutia záručných lehôt a premlčacích lehôt na uplatnenie vzájomných nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na jej základe.
  8. Kupujúci má v súvislosti s poskytnutím osobných údajov nasledovné práva:
   1. právo požadovať od predávajúceho potvrdenie o tom, či predávajúci spracúva jeho osobné údaje, právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa kupujúceho,
   2. právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
   3. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
   4. práva na prenosnosť osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby mu predávajúci bránil,
   5. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov; dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
  9. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, bez ich poskytnutia nie je možné uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy/objednávky.
  10. Spokojnosť kupujúceho s nákupom môže predávajúci zisťovať prostredníctvom telefonických hovorov alebo e-mailových dotazníkov. Tie zasiela predávajúci kupujúcemu, pokiaľ v zmysle § 116 ods. 15 zák. č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov kupujúci neodmietne zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov vykonáva predávajúci na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u predávajúceho. Osobné údaje kupujúceho nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Takéto použitie kontaktných údajov môže kupujúci jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť, a to buď v čase ich poskytnutia alebo neskôr pri každej doručenej správe pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade odmietnutia, predávajúci nebude dotazník ďalej zasielať.

   

 7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy .
  1. Kupujúci – spotrebiteľ, je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy (t.j. odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim), ak predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti.
  2. Ak predávajúci splnil svoje informačné povinnosti až dodatočne, kupujúci – spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, a ak predávajúci nesplnil svoje informačné povinnosti ani dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy (t. j. odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim).
  3. Bez ohľadu na iné ustanovenia uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach môže kupujúci – spotrebiteľ, odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  4. Odstúpením kupujúceho – spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
  5. Kupujúci – spotrebiteľ, je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci – spotrebiteľ. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré dostal pri jeho kúpe. Tovar sa nevracia na dobierku; takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť kupujúcemu.
  6. Predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to vopred dohodnutým spôsobom. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci – spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
  7. Ak odstúpi kupujúci – spotrebiteľ od zmluvy alebo ak dôjde z iného dôvodu k vráteniu tovaru, pri nákupe ktorého bola využitá akcia, kupujúci – spotrebiteľ má nárok na vrátenie iba tých platieb, ktoré za tovar v danom prípade skutočne zaplatil. Predávajúci sa súčasne môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť, či kupujúcemu – spotrebiteľovi poskytne novú zľavu, resp. vystaví nový zľavový kód alebo kupón (a prípadne v akej výške) alebo nie.
  8. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu – spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci – spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci – spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
  9. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho – spotrebiteľa (napr. fanúšikovský dres či iný fanúšikovský predmet obsahujúci meno, priezvisko, prezývku, číslo kupujúceho, ním vybraného hráča alebo iným označením alebo číslom podľa výberu kupujúceho).
  10. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci je oprávnený od kupujúceho – spotrebiteľa vymáhať škodu spôsobenú vrátením poškodeného, či neúplného tovaru.
  11. Za náklady, ktoré kupujúci – spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci – spotrebiteľ vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal e-mail s objednávkou tovaru, maximálne však v trvaní 30 minút.
  12. Podrobnosti o spôsobe a forme odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom bez uvedenia dôvodu obsahuje poučenie spotrebiteľa a vzor odstúpenia od zmluvy, ktoré tvoria prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok a tiež budú spotrebiteľovi poskytnuté pri každom nákupe.
  13. Ustanovenia bodov 7.1. až 7.12. neplatia pre kupujúcich – podnikateľov. Kupujúci – podnikateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim – podnikateľom sa inak riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
  14. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy (zrušiť objednávku) alebo jej časti, ak:
   1. tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať;
   2. zverejnená cena tovaru bola celkom zjavne chybná.

   

 8. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2023
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú najmä príslušné ustanovenia zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.
  4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Poprade dňa 1.10.2023

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

RÝCHLE KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

HK Poprad je tradičný slovenský hokejový tím založený v roku 1930. Svoje zápasy hráva v najvyššej slovenskej lige. Klub má prezývku „Kamzíci“.

b Pondelok-Štvrtok: 10:00 do 18:00

Piatok: 10:00 do 16:00

Sobota, Nedeľa, Štátne sviatky: zatvorené