Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvádzame, prečo spoločnosť Hokejový klub Poprad, a.s. zhromažďuje, využíva alebo zdieľa Vaše osobné údaje, ktoré jej môžu byť poskytnuté v rámci komunikácie prostredníctvom webovej stránky www.hkpoprad.sk alebo iným spôsobom.

 1. Prevádzkovateľom (kto osobné údaje spracováva) je spoločnosť Hokejový klub Poprad, a.s., sídlo: Športová 1397/1, 058 01 Poprad, IČO: 51 407 361, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10533/P (ďalej len „spoločnosť“).
 1. Spoločnosť spracúva najmä nasledovné osobné údaje:
  a) v súvislosti s riešením požiadaviek zákazníkov a iných osôb osobné údaje, ktoré budú zaslané prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na webovej stránke;
  b) v rámci zmluvných vzťahov osobné údaje poskytnuté osobne, písomne, e-mailom alebo iným spôsobom, a to na účely uplatňovania práv a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy/objednávky, ako aj z predzmluvných vzťahov.
 1. Okruh dotknutých osôb (o kom sa osobné údaje spracúvajú): fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo štatutárny orgán právnickej osoby, zamestnanci alebo iné osoby poverené týmito fyzickými a právnickými osobami, s ktorými spoločnosť komunikuje alebo uzatvára zmluvný vzťah.
 1. Osobné údaje sú získavané a spracúvané v nasledovnom rozsahu:
  a) v súvislosti s riešením požiadaviek, ktoré budú zaslané prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na webovej stránke: meno a priezvisko, titul, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, pracovné zaradenie alebo funkcia osoby vo vzťahu k obchodnej spoločnosti alebo inému subjektu;
  b) v rámci zmluvných vzťahov: meno a priezvisko, titul, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, pracovné zaradenie alebo funkcia osoby vo vzťahu k obchodnej spoločnosti alebo inému subjektu.
 1. Účel spracúvania osobných údajov: spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na plnenie uzatváranej zmluvy, na účely vzájomnej komunikácie a na plnenie povinností a uplatňovanie práv zo zmluvného vzťahu.
 1. Právny základ spracúvania osobných údajov: podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
 1. Kategórie príjemcov osobných údajov (komu môžu byť osobné údaje poskytnuté): osoby konajúce na základe poverenia spoločnosti, subdodávatelia spoločnosti, ak sa majú podieľať na plnení zmluvy, osoba poverená vedením účtovníctva, právny zástupca, audítor, orgány štátnej správy a verejnej moci.
 1. Doba uchovávania osobných údajov: Po dobu trvania zmluvy a po ukončení zmluvy najdlhšie po dobu plynutia záručných lehôt a premlčacích lehôt na uplatnenie vzájomných nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na jej základe. V niektorých prípadoch právne predpisy ukladajú spoločnosti povinnosť uchovať dokumenty a informácie po určitú dobu. Aby spoločnsoť splnila túto zákonnú požiadavku, uchováva po stanovenú dobu napríklad účtovnú dokumentáciu a daňové doklady.
 1. Osobné údaje nebude spoločnosť poskytovať mimo územia Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.
 1. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zmluvnou požiadavkou, nie je povinné, ale bez ich poskytnutia nie je možné uzatvorenie a plnenie zmluvy, resp. riešenie požiadavky dotknutej osoby.
 1. Súbory Cookies
  Na webových stránkach spoločnosti používame súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory umiestnené vo Vašom zariadení, kde zhromažďujú užitočné informácie, aby zvýšili funkčnosť našich internetových stránok a uľahčili Vám ich využívanie. Cookies a ďalšie štatistické techniky môžeme používať na štatistické účely, kedy spracúvame ich anonymné, súhrnné štatistiky týkajúce sa napr. používania internetových stránok, aby sme zistili, ako používatelia používajú naše webové stránky a aby sme im túto činnosť uľahčili.
  Vo svojom internetovom prehliadači môžete cookies zakázať, obmedziť ich používanie alebo ich z počítača odstrániť. Keďže však súbory cookies významne prispievajú k funkčnosti našich internetových stránok, ich obmedzovanie môže obmedziť aj funkčnosť týchto webových stránok.
 1. Dotknutá osoba (koho sa osobné údaje týkajú) má v súvislosti s poskytnutím osobných údajov nasledovné práva:
  a) právo požadovať od spoločnosti potvrdenie o tom, či spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutej osoby, právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  b) právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  c) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  d) práva na prenosnosť osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil,
  e) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov alebo zákonom o ochrane osobných údajov; dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 1. V prípade uplatňovania prác dotknutej osoby alebo akýchkoľvek iných otázok týkajúcich sa týchto zásad alebo osobných údajov, ktoré o Vás spoločnosť spracúva, prosíme kontaktujte spoločnosť na e-mailovej adrese: office@hkpoprad.sk.
 1. Vložený obsah z iných webových stránok: Niektoré podstránky na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah iných webových stránok (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto iné webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať sledovanie treťou stranou a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na predmetnej webovej stránke máte svoj používateľský účet a ste prihlásený.
RÝCHLE KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

HK Poprad je tradičný slovenský hokejový tím založený v roku 1930. Svoje zápasy hráva v najvyššej slovenskej lige. Klub má prezývku „Kamzíci“.

b Pondelok-Štvrtok: 10:00 do 18:00

Piatok: 10:00 do 16:00

Sobota, Nedeľa, Štátne sviatky: zatvorené